Smart Soup, a traditional Chinese medicine formula, ameliorates amyloid pathology and related cognitive deficits
PLoS ONE (2014) - Comments
pubmed: 25386946  doi: 10.1371/journal.pone.0111215  issn: 1932-6203 

Yujun Hou, Ying Wang, Jian Zhao, Xiaohang Li, Jin Cui, Jianqing Ding, Ying Wang, Xianglu Zeng, Yun Ling, Xiaoheng Shen, Shengdi Chen, Chenggang Huang, Gang Pei