The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice
Nature (2020) - Comments
pubmed: 32380511  doi: 10.1038/s41586-020-2312-y  issn: 0028-0836  issn: 1476-4687 

Linlin Bao, Wei Deng, Baoying Huang, Hong Gao, Jiangning Liu, Lili Ren, Qiang Wei, Pin Yu, Yanfeng Xu, Feifei Qi, Yajin Qu, Fengdi Li, Qi Lv, Wenling Wang, Jing Xue, Shuran Gong, Mingya Liu, Guanpeng Wang, Shunyi Wang, Zhiqi Song