Effectiveness of Inactivated COVID-19 Vaccines Against COVID-19 Pneumonia and Severe Illness Caused by the B.1.617.2 (Delta) Variant: Evidence from an Outbreak in Guangdong, China
SSRN Electronic Journal (2021) - Comments
doi: 10.2139/ssrn.3895639  issn: 1556-5068 

Min Kang, Yao Yi, Yan Li, Limei Sun, Aiping Deng, Ting Hu, Jiayi Zhang, Jun Liu, Mingji Cheng, Shen Xie, Min Luo, Jing Jiang, Yawen Jiang, Shixing Tang, Jianfeng He