RETRACTED ARTICLE: NF-κB signaling pathway inhibition suppresses hippocampal neuronal apoptosis and cognitive impairment via RCAN1 in neonatal rats with hypoxic-ischemic brain damage
Cell Cycle (2019) - Comments
doi: 10.1080/15384101.2019.1608128  issn: 1538-4101  issn: 1551-4005  pubmed: 30990350 

Hua Fang, Hua-Feng Li, Miao Yang, Ren Liao, Ru-Rong Wang, Quan-Yun Wang, Peng-Cheng Zheng, Fang-Xiang Zhang, Jian-Ping Zhang