Presenilin-1 mutations downregulate the signalling pathway of the unfolded-protein response
Nature Cell Biology (1999) - Comments
pubmed: 10587643  doi: 10.1038/70265  issn: 1465-7392  issn: 1476-4679 

Taiichi Katayama, Kazunori Imaizumi, Naoya Sato, Ko Miyoshi, Takashi Kudo, Junichi Hitomi, Takashi Morihara, Takunari Yoneda, Fumi Gomi, Yasutake Mori, Yuka Nakano, Junji Takeda, Takehide Tsuda, Yasuto Itoyama, Ohoshi Murayama, Akihiko Takashima, Peter St George-Hyslop, Masatoshi Takeda, Masaya Tohyama