Long Noncoding RNA RGMB-AS1 Indicates a Poor Prognosis and Modulates Cell Proliferation, Migration and Invasion in Lung Adenocarcinoma
PLoS ONE (2016) - Comments
doi: 10.1371/journal.pone.0150790  issn: 1932-6203  pubmed: 26950071 

Ping Li, Guojun Zhang, Juan Li, Rui Yang, Shanshan Chen, Shujun Wu, Furui Zhang, Yong Bai, Huasi Zhao, Yuanyuan Wang, Shaozhi Dun, Xiaonan Chen, Qianqian Sun, Guoqiang Zhao