Redox-responsive micelles self-assembled from dynamic covalent block copolymers for intracellular drug delivery
Acta Biomaterialia (2015) - Comments
pubmed: 25662913  doi: 10.1016/j.actbio.2015.01.044  issn: 1742-7061  issn: 1878-7568 

Qinglai Yang, Lianjiang Tan, Changyu He, Bingya Liu, Yuhong Xu, Zhenggang Zhu, Zhifeng Shao, Bing Gong, Yu-Mei Shen