Bromhexine Hydrochloride Prophylaxis of COVID-19 for Medical Personnel: A Randomized Open-Label Study
bioRxiv (2021) - Comments
doi: 10.1101/2021.03.03.21252855 

Evgeny N. Mikhaylov, Tamara A. Lyubimtseva, Aleksandr D. Vakhrushev, Dmitry Stepanov, Dmitry S. Lebedev, Elena Yu. Vasilieva, Alexandra O. Konradi, Evgeny V. Shlyakhto