Exosomal long non-coding RNA LINC00662 promotes non-small cell lung cancer progression by miR-320d/E2F1 axis
Aging (2021) - Comments
pubmed: 33589572  doi: 10.18632/aging.202522  issn: 1945-4589 

Xin Lv, Yingjie Lian, Zhanye Liu, Jianguang Xiao, Donghua Zhang, Xiaohua Yin