Zinc finger protein 64 promotes Toll-like receptor-triggered proinflammatory and type I interferon production in macrophages by enhancing p65 subunit activation
Journal of Biological Chemistry (2013) - Comments
pubmed: 23857586  doi: 10.1074/jbc.m113.473397  issn: 0021-9258  issn: 1083-351x 

Chunmei Wang, Xingguang Liu, Yin Liu, Qian Zhang, Zhenyu Yao, Bo Huang, Peng Zhang, Nan Li, Xuetao Cao