Safety and immunogenicity of the SARS-CoV-2 BNT162b1 mRNA vaccine in younger and older Chinese adults: a randomized, placebo-controlled, double-blind phase 1 study
Nature Medicine (2021) - Comments
doi: 10.1038/s41591-021-01330-9  issn: 1078-8956  issn: 1546-170x  pubmed: 33888900 

Jingxin Li, Aimin Hui, Xiang Zhang, Yumei Yang, Rong Tang, Huayue Ye, Ruiru Ji, Mei Lin, Zhongkui Zhu, Özlem Türeci, Eleni Lagkadinou, Siyue Jia, Hongxing Pan, Fuzhong Peng, Zhilong Ma, Zhenggang Wu, Xiling Guo, Yunfeng Shi, Alexander Muik, Uğur Şahin