Early Use of Corticosteroid May Prolong SARS-CoV-2 Shedding in Non-Intensive Care Unit Patients with COVID-19 Pneumonia: A Multicenter, Single-Blind, Randomized Control Trial
Respiration; international review of thoracic diseases (2021) - Comments
pubmed: 33486496  doi: 10.1159/000512063  issn: 0025-7931  issn: 1423-0356 

Xiao Tang, Ying-Mei Feng, Ji-Xiang Ni, Jia-Ying Zhang, Li-Min Liu, Ke Hu, Xiu-Zhi Wu, Ji-Xian Zhang, Jun-Wen Chen, Jian-Chu Zhang, Jian Su, Yu-Lei Li, Yang Zhao, Jiao Xie, Zhou Ding, Xin-Liang He, Wen Wang, Rong-Hua Jin, Huan-Zhong Shi, Bing Sun