Tumor-associated macrophage-induced invasion and angiogenesis of human basal cell carcinoma cells by cyclooxygenase-2 induction
Journal of Investigative Dermatology (2009) - Comments
pubmed: 18843292  doi: 10.1038/jid.2008.310  issn: 1523-1747  issn: 0022-202x 

Jeng-Wei Tjiu, Jau-Shiuh Chen, Chia-Tung Shun, Sung-Jan Lin, Yi-Hua Liao, Chia-Yu Chu, Tsen-Fang Tsai, Hsien-Ching Chiu, Yang-Shia Dai, Hiroyasu Inoue, Pan-Chyr Yang, Min-Liang Kuo, Shiou-Hwa Jee