Andrographolide Exerts Pro-Osteogenic Effect by Activation of Wnt/β-Catenin Signaling Pathway in Vitro
Cellular Physiology and Biochemistry (2015) - Comments
pubmed: 26279437  doi: 10.1159/000430196  issn: 1421-9778  issn: 1015-8987 

Tongmeng Jiang, Bo Zhou, Li Huang, Huayu Wu, Jiancheng Huang, Tihong Liang, Hui Liu, Li Zheng, Jinmin Zhao