Immunogenicity and Safety of a 3-Dose Regimen of a SARS-CoV-2 Inactivated Vaccine in Adults: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 2 Trial
The Journal of Infectious Diseases (2022) - Comments
pubmed: 34958382  doi: 10.1093/infdis/jiab627  issn: 0022-1899  issn: 1537-6613 

Jiankai Liu, Baoying Huang, Guifan Li, Xianyun Chang, Yafei Liu, Kai Chu, Jialei Hu, Yao Deng, Dandan Zhu, Jingliang Wu, Li Zhang, Meng Wang, Weijin Huang, Hongxing Pan, Wenjie Tan