Guizhi-Shaoyao-Zhimu decoction attenuates rheumatoid arthritis partially by reversing inflammation-immune system imbalance
Journal of Translational Medicine (2016) - Comments
pubmed: 27277474  doi: 10.1186/s12967-016-0921-x  issn: 1479-5876 

Qiuyan Guo, Xia Mao, Yanqiong Zhang, Shuqin Meng, Yue Xi, Yi Ding, Xiaocun Zhang, Yuntao Dai, Xia Liu, Chao Wang, Yuting Li, Na Lin