PRSS3 promotes tumour growth and metastasis of human pancreatic cancer
Gut (2010) - Comment
pubmed: 20947888  doi: 10.1136/gut.2009.200105  issn: 0017-5749  issn: 1468-3288 

Guozhong Jiang, Fengyu Cao, Guoping Ren, Dongling Gao, Vipul Bhakta, Yunhan Zhang, Hua Cao, Ziming Dong, Weidong Zang, Shuijun Zhang, Han Hsi Wong, Crispin Hiley, Tatjana Crnogorac-Jurcevic, Nick R Lemoine, Yaohe Wang