Silencing NOB1 enhances doxorubicin antitumor activity of the papillary thyroid carcinoma in vitro and in vivo
Oncology Reports (2015) - Comments
pubmed: 25592304  doi: 10.3892/or.2015.3730  issn: 1021-335x  issn: 1791-2431 

JIA LIU, BING-FEI DONG, PEI-SONG WANG, PEI-YOU REN, SHUAI XUE, Xiao-Νan ZHANG, ZHE HAN, GUANG CHEN