[A pilot study of hydroxychloroquine in treatment of patients with moderate COVID-19]
Zhejiang da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Zhejiang University. Medical sciences (2020) - Comments
pubmed: 32391667  doi: 10.3785/j.issn.1008-9292.2020.03.03  issn: 1008-9292 

Jun Chen, Danping Liu, Li Liu, Ping Liu, Qingnian Xu, Lu Xia, Yun Ling, Dan Huang, Shuli Song, Dandan Zhang, Zhiping Qian, Tao Li, Yinzhong Shen, Hongzhou Lu