HRG-9 homologues regulate haem trafficking from haem-enriched compartments
Nature (2022) - Comments
pubmed: 36261532  doi: 10.1038/s41586-022-05347-z  issn: 1476-4687  issn: 0028-0836 

Fengxiu Sun, Zhenzhen Zhao, Mathilda M. Willoughby, Shuaiqi Shen, Yu Zhou, Yiyan Shao, Jing Kang, Yongtian Chen, Mengying Chen, Xiaojing Yuan, Iqbal Hamza, Amit R. Reddi, Caiyong Chen