A Novel Synthesized Sulfonamido-Based Gallate—JEZ-C as Potential Therapeutic Agents for Osteoarthritis
PLoS ONE (2015) - Comment
pubmed: 26107568  doi: 10.1371/journal.pone.0125930  issn: 1932-6203 

Shixiu Wei, Zhenhui Lu, Yunfeng Zou, Xiao Lin, Cuiwu Lin, Buming Liu, Li Zheng, Jinmin Zhao