Methylene blue photochemical treatment as a reliable SARS-CoV-2 plasma virus inactivation method for blood safety and convalescent plasma therapy for COVID-19
BMC Infectious Diseases (2021) - Comments
pubmed: 33863281  doi: 10.1186/s12879-021-05993-0  issn: 1471-2334 

Changzhong Jin, Bin Yu, Jie Zhang, Hao Wu, Xipeng Zhou, Hangping Yao, Fumin Liu, Xiangyun Lu, Linfang Cheng, Miao Jiang, Nanping Wu