TMEFF2 deregulation contributes to gastric carcinogenesis and indicates poor survival outcome
Clinical Cancer Research (2014) - Comments
pubmed: 24987055  doi: 10.1158/1078-0432.ccr-14-0315  issn: 1078-0432  issn: 1557-3265 

Tiantian Sun, Wan Du, Hua Xiong, Yanan Yu, Yurong Weng, Linlin Ren, Huijun Zhao, Yingchao Wang, Yingxuan Chen, Jie Xu, Yongbing Xiang, Wenxin Qin, Weibiao Cao, Weiping Zou, Haoyan Chen, Jie Hong, Jing-Yuan Fang