Bidirectional regulation between TMEFF2 and STAT3 may contribute to Helicobacter pylori-associated gastric carcinogenesis
International Journal of Cancer (2015) - Comments
pubmed: 24996057  doi: 10.1002/ijc.29061  issn: 1097-0215  issn: 0020-7136 

Tian-Tian Sun, Jia-Yin Tang, Wan Du, Hui-Jun Zhao, Gang Zhao, Sheng-Li Yang, Hao-Yan Chen, Jie Hong, Jing-Yuan Fang