Requirement of Gαi1/3-Gab1 signaling complex for keratinocyte growth factor-induced PI3K-AKT-mTORC1 activation
Journal of Investigative Dermatology (2015) - Comments
pubmed: 25078664  doi: 10.1038/jid.2014.326  issn: 1523-1747  issn: 0022-202x 

Yi-ming Zhang, Zhi-qing Zhang, Yuan-yuan Liu, Xin Zhou, Xiao-hua Shi, Qin Jiang, Dong-li Fan, Cong Cao