Requirement of Gαi1/3–Gab1 Signaling Complex for Keratinocyte Growth Factor–Induced PI3K–AKT–mTORC1 Activation
The Journal of investigative dermatology (2015) - Comments
pubmed: 25078664  doi: 10.1038/jid.2014.326  issn: 1523-1747  issn: 0022-202x 

Yi-ming Zhang, Zhi-qing Zhang, Yuan-yuan Liu, Xin Zhou, Xiao-hua Shi, Qin Jiang, Dong-li Fan, Cong Cao