A systematic comparison of the anti-tumoural activity and toxicity of the three Adv-TKs
PLoS ONE (2014) - Comments
pubmed: 24722669  doi: 10.1371/journal.pone.0094050  issn: 1932-6203 

Qinglei Gao, Caihong Chen, Teng Ji, Peng Wu, Zhiqiang Han, Haiyan Fang, Fei Li, Yi Liu, Wencheng Hu, Danni Gong, Zeyu Zhang, Shixuan Wang, Jianfeng Zhou, Ding Ma