Phase 3, multicentre, double-blind, randomised, parallel-group, placebo-controlled study of camostat mesilate (FOY-305) for the treatment of COVID-19 (CANDLE study)
bioRxiv (2022) - Comments
doi: 10.1101/2022.03.27.22271988 

Taku Kinoshita, Masahiro Shinoda, Yasuhiro Nishizaki, Katsuya Shiraki, Yuji Hirai, Yoshiko Kichikawa, Kenji Tsushima, Masaharu Sinkai, Naoyuki Komura, Kazuo Yoshida, Yasutoshi Kido, Hiroshi Kakeya, Naoto Uemura, Junichi Kadota