Herbal formula GAPT prevents beta amyloid deposition induced Ca(2+)/Calmodulin-dependent protein kinase II and Ca(2+)/Calmodulin-dependent protein phosphatase 2B imbalance in APPV717I mice
BMC Complementary and Alternative Medicine (2016) - Comments
pubmed: 27245225  doi: 10.1186/s12906-016-1144-7  issn: 1472-6882 

Jing Shi, Xuekai Zhang, Long Yin, Mingqing Wei, Jingnian Ni, Ting Li, Pengwen Wang, Jinzhou Tian, Yongyan Wang