Angiotensin II receptor blockade promotes repair of skeletal muscle through down-regulation of aging-promoting C1q expression
Scientific Reports (2015) - Comments
pubmed: 26571361  doi: 10.1038/srep14453  issn: 2045-2322 

Chizuru Yabumoto, Hiroshi Akazawa, Rie Yamamoto, Masamichi Yano, Yoko Kudo-Sakamoto, Tomokazu Sumida, Takehiro Kamo, Hiroki Yagi, Yu Shimizu, Akiko Saga-Kamo, Atsuhiko T. Naito, Toru Oka, Jong-Kook Lee, Jun-ichi Suzuki, Yasushi Sakata, Etsuko Uejima, Issei Komuro