Efficacy of dual-functional liposomes containing paclitaxel for treatment of lung cancer
Oncology Reports (2015) - Comments
pubmed: 25482610  doi: 10.3892/or.2014.3644  issn: 1791-2431  issn: 1021-335x 

RONG-HUA WANG, HONG-MEI CAO, ZHI-JU TIAN, BO JIN, QING WANG, HONG MA, JING WU