DNA-guided genome editing using the Natronobacterium gregoryi Argonaute
Nature Biotechnology (2016) - Comments
doi: 10.1038/nbt.3547  pubmed: 27136078  issn: 1087-0156  issn: 1546-1696 

Feng Gao, Xiao Z Shen, Feng Jiang, Yongqiang Wu, Chunyu Han