Identification of gene expression profile in the rat brain resulting from acute alcohol intoxication
Molecular Biology Reports (2014) - Comment
pubmed: 25218841  doi: 10.1007/s11033-014-3731-3  issn: 0301-4851  issn: 1573-4978 

Ling-Yu Kong, Guang-Peng Li, Ping Yang, Wei Wu, Jin-He Shi, Xue-Liang Li, Wei-Zhen Wang