A reactive oxygen species scoring system predicts cisplatin sensitivity and prognosis in ovarian cancer patients
BMC Cancer (2019) - Comments
doi: 10.1186/s12885-019-6288-7  issn: 1471-2407  pubmed: 31703584 

Chaoyang Sun, Ensong Guo, Bo Zhou, Wanying Shan, Jia Huang, Danhui Weng, Peng Wu, Changyu Wang, Shixuan Wang, Wei Zhang, Qinglei Gao, Xiaoyan Xu, Beibei Wang, Junbo Hu, Ding Ma, Gang Chen