Circular RNA hsa_circ_0072309 inhibits non-small cell lung cancer progression by sponging miR-580-3p
Bioscience Reports (2020) - Comments
doi: 10.1042/bsr20194237  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935  pubmed: 32293004 

Wenguang Pang, Fengliu Huang, Xin Zhang, Min Ye, Yanming Huang, Xiufang Huang, Jingzhuo Pang, Chengjie Cai, Zheng Wang