Inhibition of microRNA-196a might reverse cisplatin resistance of A549/DDP non-small-cell lung cancer cell line
Tumor Biology (2016) - Comments
doi: 10.1007/s13277-015-4017-7  issn: 1010-4283  issn: 1423-0380  pubmed: 26376998 

Jian-Huang Li, Ning Luo, Mei-Zuo Zhong, Zhi-Qiang Xiao, Jian-Xin Wang, Xiao-Yi Yao, Yun Peng, Jun Cao