Trolline Ameliorates Liver Fibrosis by Inhibiting the NF-κB Pathway, Promoting HSC Apoptosis and Suppressing Autophagy
Cellular Physiology and Biochemistry (2017) - Comments
pubmed: 29141243  doi: 10.1159/000485009  issn: 1015-8987  issn: 1421-9778 

Facheng Bai, Quanfang Huang, Jinlan Nie, Shengjuan Lu, Chunyuan Lu, Xunshuai Zhu, Yuxin Wang, Lang Zhuo, Zhongpeng Lu, Xing Lin