SIX1 Promotes Tumor Lymphangiogenesis by Coordinating TGFβ Signals That Increase Expression of VEGF-C
Cancer Research (2014) - Comments
doi: 10.1158/0008-5472.can-13-3598  issn: 0008-5472  issn: 1538-7445  pubmed: 25142796 

Dan Liu, Li Li, Xiao-Xue Zhang, Dong-Yi Wan, Bi-Xin Xi, Zheng Hu, Wen-Cheng Ding, Da Zhu, Xiao-Li Wang, Wei Wang, Zuo-Hua Feng, Hui Wang, Ding Ma, Qing-Lei Gao