Treatment with human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells for COVID-19 patients with lung damage: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial
bioRxiv (2020) - Comments
doi: 10.1101/2020.10.15.20213553 

Lei Shi, Hai Huang, Xuechun Lu, Xiaoyan Yan, Xiaojing Jiang, Ruonan Xu, Siyu Wang, Chao Zhang, Xin Yuan, Zhe Xu, Lei Huang, Jun-Liang Fu, Yuanyuan Li, Yu Zhang, Weiqi Yao, Tianyi Liu, Jinwen Song, Liangliang Sun, Fan Yang, Xin Zhang