Intracellular Abeta42 activates p53 promoter: a pathway to neurodegeneration in Alzheimer's disease
The FASEB Journal (2005) - Comments
pubmed: 15548589  doi: 10.1096/fj.04-2637fje  issn: 1530-6860 

Yasumasa Ohyagi, Hideaki Asahara, De-Hua Chui, Yuko Tsuruta, Nobutaka Sakae, Katsue Miyoshi, Takeshi Yamada, Hitoshi Kikuchi, Takayuki Taniwaki, Hiroyuki Murai, Koji Ikezoe, Hirokazu Furuya, Takeshi Kawarabayashi, Mikio Shoji, Frederic Checler, Toru Iwaki, Takao Makifuchi, Kazuya Takeda, Jun-ichi Kira, Takeshi Tabira