Long non-coding RNA HOTAIR promotes osteoarthritis progression via miR-17-5p/FUT2/β-catenin axis
Cell Death and Disease (2018) - Comments
pubmed: 29907764  doi: 10.1038/s41419-018-0746-z  issn: 2041-4889 

Jialei Hu, Zi Wang, Yujia Shan, Yue Pan, Jia Ma, Li Jia