Fabrication and evaluation a transferrin receptor targeting nano-drug carrier for cerebral infarction treatment
Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology (2019) - Comments
doi: 10.1080/21691401.2018.1548471  issn: 2169-1401  issn: 2169-141x  pubmed: 30663409 

Junyi Shen, Zhiming Zhao, Wei Shang, Chunli Liu, Beibei Zhang, Zihan Xu, Hui Cai