MicroRNA-182 downregulates Wnt/β-catenin signaling, inhibits proliferation, and promotes apoptosis in human osteosarcoma cells by targeting HOXA9
Oncotarget (2017) - Comments
pubmed: 29254169  doi: 10.18632/oncotarget.21167  issn: 1949-2553 

Zi-Feng Zhang, Yong-Jian Wang, Shao-Hua Fan, Shi-Xin Du, Xue-Dong Li, Dong-Mei Wu, Jun Lu, Yuan-Lin Zheng