The STAT3-binding long noncoding RNA lnc-DC controls human dendritic cell differentiation
Science (2014) - Comments
doi: 10.1126/science.1251456  issn: 0036-8075  issn: 1095-9203  pubmed: 24744378 

Pin Wang, Yiquan Xue, Yanmei Han, Li Lin, Cong Wu, Sheng Xu, Zhengping Jiang, Junfang Xu, Qiuyan Liu, Xuetao Cao