Raf Kinase Inhibitory Protein Down-Expression Exacerbates Hepatic Fibrosis In Vivo and In Vitro
Cellular Physiology and Biochemistry (2016) - Comments
pubmed: 27842313  doi: 10.1159/000452524  issn: 1015-8987  issn: 1421-9778 

Quanfang Huang, Chunhong Liang, Ling Wei, Jinlan Nie, Shengjuan Lu, Chunyuan Lu, Lang Zhuo, Zhongpeng Lu, Xing Lin