Real-space identification of intermolecular bonding with atomic force microscopy
Science (2013) - Comments
pubmed: 24072819  doi: 10.1126/science.1242603  issn: 1095-9203  issn: 0036-8075 

Jun Zhang, Pengcheng Chen, Bingkai Yuan, Wei Ji, Zhihai Cheng, Xiaohui Qiu