Effect of Circular ANRIL on the Inflammatory Response of Vascular Endothelial Cells in a Rat Model of Coronary Atherosclerosis
Cellular Physiology and Biochemistry (2017) - Comments
pubmed: 28683453  doi: 10.1159/000478918  issn: 1015-8987  issn: 1421-9778 

Chun-Li Song, Jin-Peng Wang, Xin Xue, Ning Liu, Xiao-Hao Zhang, Zhuo Zhao, Jian-Gen Liu, Chun-Peng Zhang, Zhe-Hao Piao, Yang Liu, Yi-Bo Yang