Modification of sialylation mediates the invasive properties and chemosensitivity of human hepatocellular carcinoma
Molecular & Cellular Proteomics (2014) - Comments
pubmed: 24255131  doi: 10.1074/mcp.m113.034025  issn: 1535-9476  issn: 1535-9484 

Yongfu Zhao, Yanping Li, Hongye Ma, Weijie Dong, Huimin Zhou, Xiaobo Song, Jianing Zhang, Li Jia