HIF-1-Mediated Suppression of Acyl-CoA Dehydrogenases and Fatty Acid Oxidation Is Critical for Cancer Progression
Cell Reports (2014) - Comments
doi: 10.1016/j.celrep.2014.08.028  issn: 2211-1247  pubmed: 25242319 

De Huang, Tingting Li, Xinghua Li, Long Zhang, Linchong Sun, Xiaoping He, Xiuying Zhong, Dongya Jia, Libing Song, Gregg L. Semenza, Ping Gao, Huafeng Zhang