HIF-1-mediated suppression of acyl-CoA dehydrogenases and fatty acid oxidation is critical for cancer progression
Cell Reports (2014) - Comment
doi: 10.1016/j.celrep.2014.08.028  issn: 2211-1247  pubmed: 25242319 

De Huang, Tingting Li, Xinghua Li, Long Zhang, Linchong Sun, Xiaoping He, Xiuying Zhong, Dongya Jia, Libing Song, Gregg L. Semenza, Ping Gao, Huafeng Zhang