Plasma-Facilitated Synthesis of Amidoxime/Carbon Nanofiber Hybrids for Effective Enrichment of 238U(VI) and 241Am(III)
Environmental Science & Technology (2017) - Comments
doi: 10.1021/acs.est.7b02745  issn: 0013-936x  issn: 1520-5851  pubmed: 29017009 

Yubing Sun, Songhua Lu, Xiangxue Wang, Chao Xu, Jiaxing Li, Changlun Chen, Jing Chen, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Njud S. Alharbi, Xiangke Wang