Effect of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells on lung damage in severe COVID-19 patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial
Signal Transduction and Targeted Therapy (2021) - Comments
doi: 10.1038/s41392-021-00488-5  issn: 2059-3635  pubmed: 33568628 

Lei Shi, Hai Huang, Xuechun Lu, Xiaoyan Yan, Xiaojing Jiang, Ruonan Xu, Siyu Wang, Chao Zhang, Xin Yuan, Zhe Xu, Lei Huang, Jun-Liang Fu, Yuanyuan Li, Yu Zhang, Wei-Qi Yao, Tianyi Liu, Jinwen Song, Liangliang Sun, Fan Yang, Xin Zhang